نحوه محاسبه قیمت و دستمزد طلا هنگام خرید

ساخت وبلاگ

شما با استفاده از یک مرورگر قدیمی. لطفاً برای بهبود تجربه خود مرورگر خود را ارتقا دهید.

ماشین حساب قبل از خرید

مبلغی را انتخاب کنید تا ببینید گزینه های برنامه پرداخت ماهانه می تواند روی کارت در دسترس باشد. این ماشین حساب فقط یک ابزار مصور است. این مبتنی بر اعتبار شخصی شما یا عوامل دیگر نیست. گزینه ها و هزینه های برنامه واقعی شما هنگام تهیه یک برنامه به شما ارائه می شود.

6 پرداخت 17. 46 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 0. 79 دلار برای کل هزینه طرح 4. 74 دلار است

هزینه کل 104. 74 دلار

12 پرداخت 9. 17 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 0. 83 دلار برای کل هزینه برنامه 9. 96 دلار است

هزینه کل 109. 96 دلار

18 پرداخت 6. 39 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 0. 83 دلار برای کل هزینه برنامه 14. 94 دلار است

هزینه کل 114. 94 دلار

6 پرداخت 34. 93 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 1. 59 دلار برای کل هزینه برنامه 9. 54 دلار است

هزینه کل 209. 54 دلار

12 پرداخت 18. 34 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 1. 67 دلار برای کل هزینه برنامه 20. 04 دلار

هزینه کل 220. 04 دلار

18 پرداخت 12. 78 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 1. 66 دلار برای کل هزینه برنامه 29. 88 دلار

هزینه کل 229. 88 دلار

6 پرداخت 52. 39 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 2. 39 دلار برای کل هزینه برنامه 14. 34 دلار است

هزینه کل 314. 34 دلار

12 پرداخت 27. 50 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 2. 50 دلار برای کل هزینه برنامه 30. 00 دلار است

هزینه کل 330. 00 دلار

18 پرداخت 19. 17 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 2. 50 دلار برای کل هزینه برنامه 45. 00 دلار

هزینه کل 345. 00 دلار

6 پرداخت 69. 85 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 3. 18 دلار برای کل هزینه برنامه 19. 08 دلار

هزینه کل 419. 08 دلار

12 پرداخت 36. 68 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 3. 34 دلار برای کل هزینه طرح 40. 08 دلار

هزینه کل 440. 08 دلار

18 پرداخت 25. 56 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 3. 33 دلار برای کل هزینه برنامه 59. 94 دلار

هزینه کل 459. 94 دلار

6 پرداخت 87. 49 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 4. 15 دلار برای کل هزینه طرح 24. 90 دلار

هزینه کل 524. 90 دلار

12 پرداخت 45. 85 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 4. 18 دلار برای کل هزینه برنامه 50. 16 دلار

هزینه کل 550. 16 دلار

18 پرداخت 31. 94 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 4. 16 دلار برای کل هزینه طرح 74. 88 دلار

هزینه کل 574. 88 دلار

6 پرداخت 104. 98 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 4. 98 دلار برای کل هزینه طرح 29. 88 دلار

هزینه کل 629. 88 دلار

12 پرداخت 55. 01 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 5. 01 دلار برای کل هزینه برنامه 60. 12 دلار

هزینه کل 660. 12 دلار

18 پرداخت 38. 34 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 5. 00 دلار برای کل هزینه برنامه 90. 00 دلار است

هزینه کل 690. 00 دلار

6 پرداخت 122. 49 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 5. 82 دلار برای کل هزینه برنامه 34. 92 دلار است

هزینه کل 734. 92 دلار

12 پرداخت 64. 19 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 5. 85 دلار برای کل هزینه طرح 70. 20 دلار است

هزینه کل 770. 20 دلار

18 پرداخت 44. 72 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 5. 83 دلار برای کل هزینه طرح 104. 94 دلار

هزینه کل 804. 94 دلار

6 پرداخت 139. 99 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 6. 65 دلار برای کل هزینه برنامه 39. 90 دلار

هزینه کل 839. 90 دلار

12 پرداخت 73. 35 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 6. 68 دلار برای کل هزینه برنامه 80. 16 دلار است

هزینه کل 880. 16 دلار

18 پرداخت 51. 12 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 6. 67 دلار برای کل هزینه برنامه 120. 06 دلار است

هزینه کل 920. 06 دلار

6 پرداخت 157. 48 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 7. 48 دلار برای کل هزینه برنامه 44. 88 دلار

هزینه کل 944. 88 دلار

12 پرداخت 82. 52 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 7. 52 دلار برای کل هزینه برنامه 90. 24 دلار

هزینه کل 990. 24 دلار

18 پرداخت 57. 50 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 7. 50 دلار برای کل هزینه طرح 135. 00 دلار است

هزینه کل 1،035. 00 دلار

6 پرداخت 174. 99 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 8. 32 دلار برای کل هزینه برنامه 49. 92 دلار

هزینه کل 1،049. 92 دلار

12 پرداخت 91. 78 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 8. 44 دلار برای کل هزینه طرح 101. 28 دلار

هزینه کل 1،101. 28 دلار

18 پرداخت 63. 89 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 8. 33 دلار برای کل هزینه برنامه 149. 94 دلار

هزینه کل 1،149. 94 دلار

6 پرداخت 349. 98 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 16. 64 دلار برای کل هزینه برنامه 99. 84 دلار

هزینه کل 2،099. 84 دلار

12 پرداخت 183. 57 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 16. 90 دلار برای کل هزینه طرح 202. 80 دلار

هزینه کل 2،202. 80 دلار

18 پرداخت 127. 87 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 16. 75 دلار برای کل هزینه برنامه 301. 50 دلار است

هزینه کل 2،301. 50 دلار

6 پرداخت 874. 94 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 41. 60 دلار برای کل هزینه طرح 249. 60 دلار

هزینه کل 5،249. 60 دلار

12 پرداخت 458. 92 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 42. 25 دلار برای کل هزینه طرح 507. 00 دلار است

هزینه کل 5،507. 00 دلار

18 پرداخت 319. 66 دلار

شامل هزینه برنامه ماهانه 41. 88 دلار برای کل هزینه طرح 753. 84 دلار

هزینه کل 5،753. 84 دلار

در مثال بالا به همه مشتریان مدت زمان طرح یا هزینه های برنامه ارائه نمی شود. ما ممکن است مدت زمان برنامه ای را از 3 تا 24 ماه ارائه دهیم. هزینه های برنامه ماهانه بر اساس درصد از مبلغ هر خرید واجد شرایط قرار داده شده در این طرح محاسبه می شود. درصد مورد استفاده برای محاسبه هزینه برنامه ماهانه شما برای هر برنامه بسته به مدت زمان برنامه متفاوت خواهد بود ، APR که در غیر این صورت در مورد خرید و سایر عوامل اعمال می شود. هزینه برنامه ماهانه برای هر نمونه نمایش داده شده در بالا براساس درصد حداکثر 0. 86 ٪ است. هزینه برنامه ماهانه واقعی شما با استفاده از درصدی بین 0. 61 ٪ تا 1. 17 ٪ از هر خرید که در یک طرح قرار می گیرد ، از تاریخ 7/20/2018 محاسبه می شود.

برنامه ریزی It® به شما امکان می دهد تا با توجه به هزینه برنامه ، حداکثر 10 برنامه پرداخت فعال را برای خرید واجد شرایط 100 دلار یا بیشتر ایجاد کنید. این هزینه یک هزینه مالی ثابت است که هر ماه برای فعال کردن یک برنامه شارژ می شود.

شما می توانید با انتخاب یک خرید واجد شرایط و مدت زمان برنامه از این ویژگی استفاده کنید. خریدهای واجد شرایط برای حساب واجد شرایط شما در حساب آنلاین American Express یا American Express Mobile شما مشخص می شود. خریدهای واجد شرایط شامل خریدهای نقدی یا معادل نقدی ، خریدهای مشمول هزینه معاملات خارجی یا هر هزینه ای که به ما بدهکار است ، از جمله هزینه های عضویت سالانه.

توانایی شما در ایجاد برنامه ها بر اساس عوامل مختلفی مانند اعتبار اعتبار یا حد اعتبار شما خواهد بود. در صورت لغو حساب شما قادر به ایجاد برنامه نخواهید بود. اگر یک یا چند مورد از حساب های آمریکایی اکسپرس شما در یک برنامه مدیریت بدهی ثبت نام کنند ، یا پرداختی که بدون پرداخت هزینه بازگردانده شده باشد ، یا بزهکار است ، قادر به ایجاد برنامه نخواهید بود. تعداد مدت برنامه های ارائه شده به شما و تعداد برنامه های فعال شما می توانید در یک زمان ، به اختیار ما باشد و براساس عوامل مختلفی از قبیل اعتبار شما ، مبلغ خرید و سابقه حساب شما بنا خواهد شد. پس از پرداخت یک برنامه به طور کامل ، در دوره صورتحساب بعدی از حساب شما حذف می شود و در آن زمان ممکن است بتوانید با خرید واجد شرایط یک برنامه جدید تنظیم کنید.

برنامه ریزی برای حساب های کارت اعتباری صادر شده توسط یک شرکت تابعه بانکی ایالات متحده از American Express ، به استثنای حساب هایی با پرداخت با گذشت زمان و حساب های کارت اعتباری که باید هر ماه به طور کامل پرداخت شود. فقط عضو اصلی کارت یا مدیر (های) مجاز حساب شده در حساب می تواند یک خرید واجد شرایط برای برنامه ریزی آن را انتخاب کند. کارت ها و محصولات پیش پرداخت ، کارت های شرکت های اکسپرس American Express ، کارت های تجاری کوچک American Express و کارت های مارک تجاری یا شماره حساب های صادر شده توسط سایر موسسات مالی واجد شرایط نیستند.

استراتژی‌های اسکالپ...
ما را در سایت استراتژی‌های اسکالپ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ناصر تقوایی بازدید : 31 تاريخ : جمعه 5 خرداد 1402 ساعت: 23:20